W ubiegły piątek (18 grudnia 2020 r.) – odbył się odbiór techniczny pierwszego etapu budowy drogi w Małuszowie, gmina Kobierzyce w ramach
realizacji  zadania pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda
w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”.

Obszar naszego powiatu stanowi atrakcyjne miejsce do inwestowania i przyciąga coraz
więcej nowych i znanych na rynku firm. Celem przyświecającym nam przy realizacji tej drogi było
umożliwienie sprawnej obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych należących do Powiatu
Wrocławskiego. Zapewniając możliwość tworzenia nowych inwestycji jednocześnie przyczyniamy się
do tworzenia nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców.

W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej na długości około
980mb wraz z poboczami, drogę serwisową, wykonano elementy oświetlenia ulicznego, wybudowano
odcinek kanalizacji deszczowej, zjazdy indywidualne wraz z przepustami.
Z uwagi na swoją lokalizację inwestycja objęła również obszar ronda zlokalizowanego w ciągu drogi
krajowej nr 35. (przed miejscowością  Małuszów).  Roboty w obrębie ronda objęły wykonanie jego poszerzenia oraz ustawienie
krawężników betonowych.
Inwestycja realizowana była w okresie lipiec – grudzień 2020. Wykonawcą prac była firma Berger Bau
z Wrocławia. Koszt robót wyniósł ok. 3,5 mln zł.