PODSUMOWANIE W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

 

Niniejsze zestawienie ma na celu zaprezentowanie stopnia zaawansowania zadań realizowanych lub planowanych do realizacji na drogach powiatowych zgodnie ze stanem na koniec stycznia 2021 r. oraz wyszczególnienie zadań zrealizowanych w styczniu 2021 r. przez poszczególne Obwody Drogowe.

 

 

 • Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda
  w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce
  – roboty podobne

– wykonano prace w zakresie zdjęcia warstwy humusu na realizowanym odcinku, wykonania rowów odwadniających, wywozu nadmiaru ziemi

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie

– trwają procedury odbiorowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową
  w m. Wysoka, gmina Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
  (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe RDK Projekt Robert Grodecki

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej: aktualnie uzyskiwanie decyzji środowiskowej
i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadnianie projektu budowlanego (procedura ZRID)

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce

               – złożenie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice – Zacharzyce km 0+980 nad linią kolejową nr: L277, L132, L764, L349 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Etap I

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Probudowa.com Sp. z o.o. i IMD Paweł Wątroba

– zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj; etap projektowania zakończony, trwa uzyskiwanie wyłączeń torowych

 • Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o.

– trwają roboty wykończeniowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Inżynierskie TRAKT

– trwa dalsza realizacja dokumentacji projektowej

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania
  z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka
  (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe Arteria Infrastruktura Drogowa S.C.

– trwa dalsza realizacja dokumentacji projektowej

 • Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno-ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej – ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie

– trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia

 • Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej

Wykonawcą zadania jest firma STRABAG

– trwają roboty budowlane; odbył się odbiór częściowy zadania

 • Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma FASYS MOSTY

– zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zakończone i rozliczone w styczniu; obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych; złożenie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe DROGTIM Adam Pawłucki

– trwa realizacja dokumentacji – konieczność przeprojektowania z uwagi na zbyt dużą liczbę drzew do wycinki

 • Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe BIPROGEO

– trwa realizacja dokumentacji – uzyskano uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków
i przygotowano ostateczne rozwiązania w zakresie nawierzchni skrzyżowania

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe Arteria Infrastruktura Drogowa S.C.

– trwa realizacja dokumentacji – uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe DROGTIM Adam Pawłucki

– trwa realizacja dokumentacji – przygotowano ostateczny układ geometryczny projektowanego do budowy chodnika

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe RDK PROJEKT Robert Grodecki

– trwa opracowywanie projektu budowlanego (po II konsultacjach społecznych przeprowadzonych korespondencyjnie), został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Wód Polskich, które wezwały projektanta do złożenia wyjaśnień
i uzupełnienia braków

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe Arteria Infrastruktura Drogowa S.C.

– prace pod względem technicznym zostały zakończone, do dnia dzisiejszego nie została jednak wydana jeszcze decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, z tego względu aneksowane zostały terminy realizacji dokumentacji

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, gm. Długołęka (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Długołęka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

pod koniec stycznia odbył się odbiór częściowy zorganizowany przez Gminę po wykonaniu 75% zakresu umowy (kanalizacja, chodnik); od 22 stycznia dalszy ciąg robót nie jest realizowany ze względów pogodowych

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D, w gminie Długołęka

– zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Długołęka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy; w trakcie realizacji

 • Budowa chodnika łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w gminie Długołęka

– zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Długołęka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy; w trakcie realizacji

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, w miejscowości Kątna w Gminie Długołęka

– zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Długołęka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy; w trakcie realizacji

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe RDK PROJEKT Robert Grodecki

– pod koniec stycznia odebrano protokolarnie dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalności

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe Nadzory Paweł Waszkis

– trwa realizacja dokumentacji – pozyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem
  na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką
  w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica
  (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro projektowe DROGTIM Adam Pawłucki

– trwa realizacja dokumentacji – w trakcie uzgadniania porozumienia z Tauron Dystrybucja S.A. dot. usunięcia kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną; pozyskiwanie pozwolenia na wycinkę drzew

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe Arteria Infrastruktura Drogowa S.C.

– trwa realizacja dokumentacji – ostateczne uzgodnienie rozwiązań po przeprowadzonych konsultacjach społecznych; w trakcie pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe Eco Energy Poland

– analiza zaproponowanych przez Wykonawcę koncepcji

 • Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku (dokumentacja projektowa; zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Siechnice przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– trwa uzgadniania projektu budowlanego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przezdrowicach (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Sobótka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– zadanie w trakcie realizacji – roboty wstrzymane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Sobótka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– zadanie w trakcie realizacji – roboty wstrzymane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
  nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce

Wykonawcą zadania jest firma Berger Bau Polska

– wznowienie prac nastąpi po ustaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych

 • Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Galowice – część II (etap II) (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Żórawina jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

zadanie w trakcie realizacji – roboty wstrzymane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych

 

 • Zadania realizowane w ramach funkcjonowania Obwodów Drogowych w Mirosławicach
  i Sulimowie.

W ramach realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg (w tym zimowego utrzymania) pracownicy Obwodów Drogowych zrealizowali między innymi następujące prace:

 

Obwód Drogowy w Mirosławicach:

 • Montaż barier U12a w ilości 3 szt. w m. Tyniec Mały
 • Zabezpieczenie muru przy szkole w Rękowie barierami U12a w ilości 8 szt.
 • Pogłębianie rowu przydrożnego: droga 2010D na odcinku Stróża – Nowa Wieś Kącka; droga 2002D na odcinku Mirosławice – Czerńczyce; dawna droga DK35 w m. Tyniec Mały;
 • Mulczowanie krzewów zlokalizowanych przy drodze 1996D na odcinku Wojnarowice – Maniów i przy drodze 1978D w m. Kryształowice
 • Wycinka krzewów, przycinka gałęzi z rębakowaniem w m. Borzygniew i droga 1999D Borzygniew – Dzikowa
 • Wycinka krzewów, rębakowanie gałęzi zlokalizowanych przy drodze 2085D w m. Domanice
 • Wycinka drzew wraz z rębakowaniem (czereśnie) w m. Kilianów
 • Rębakowanie gałęzi w m. Warzeńczyce i Pełcznica
 • Naprawa chodnika w m. Sobótka (ul. Świdnicka i Wrocławska)
 • Uzupełnienie poboczy kruszywem – droga 1960D Pełczyce – Wilczków
 • Montaż barier U12a w m. Pietrzykowice w ilości 4 szt.
 • Uzupełnienie ubytków w jezdni masą na zimno
 • Zwalczanie śliskości w m. Sulistrowice

 

Obwód Drogowy w Sulimowie:

 • Remonty masą na zimno – drogi 1917D, 1921D, 1919D, 1914D, 1935D, 1920D, 1453D, 1955D, 1956D, 1972D, 1934D, 1942D, 1591D;
 • Poprawianie znaków drogowych
 • Wymiana, ustawienie oznakowania pionowego; wymiana lustra
 • Odśnieżanie chodników dróg: 1923D (Kamieniec – Dobrzykowice), 1924D (Jeszkowice), 1938D (Św. Katarzyna), 1918D (Długołęka), 1939D (Żerniki Wr.), 1341D (Szczodre – Długołęka), 1920D (Kiełczów)
 • Ręczne posypywanie chodników mieszanką solno-piaskową 25%
 • Odśnieżanie pługami własnymi dróg: 1945D, 1938D, 1936D, 1937D, 1935D, 1939D, 1954D, 1955D, 1956D, 1957D, 1933D, 1941D, 1943D, 1953D, 1942D, 1933D
 • Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennymi drogi 1923D (Kamieniec Wrocławski)
 • Prześwietlenie drzew – droga 1453D Bierzyce – Węgrów
 • Mechaniczna wycinka krzaków – droga 1954D Bogunów – Węgry
 • Wycinka krzaków – ręcznie pilarkami: droga 1453D Bierzyce – Węgrów, droga 1453D Domaszczyn
 • Obcięcie odrostów przy drzewach
 • Pogłębienie rowu: drogi nr 1945D (Święta Katarzyna – Sulimów), 1945D (Sulimów – Bratowice – Okrzeszyce), 1938D (Żerniki Wrocławskie – Smardzów), 1943D (Sulimów)
 • Zbieranie śmieci z pasa drogowego (rowy)
 • Rębakowanie krzaków po wycince – droga 1453D (Domaszczyn, Bierzyce – Węgrów)