Na czas epidemii oddelegowanie pracownika samorządowego do pracy w innym miejscu i zawieszenie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania – m.in. takie przepisy znajdują się w tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, która trafi na biurko prezydenta.

W nocy z czwartku na piątek posłowie ponownie pracowali nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, czyli tzw. tarczą antykryzysową 2.0. Sejm przyjął niemal połowę poprawek Senatu (45 z 95); ustawa trafi teraz do prezydenta.
Samorządy w tarczy antykryzysowej 2.0
Uznanie Sejmu zyskała m.in. senacka poprawka przewidująca, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zdalnie mogą obradować również organy pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się niektórych przepisów Kodeksu wyborczego. Chodzi o regulacje w zakresie: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.
W ustawie znajduje się również przepis, przewidujący, że w czasie epidemii pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli „nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej”. Takie przeniesienie ma być zgodne z jego kwalifikacjami i odbywać się za zgodą.
Tarcza antykryzysowa 2.0 nadaje też nowe brzmienie przepisom dotyczącym wydawania poleceń samorządom przez administrację rządową. Polecenie takie będzie mógł wydać JST nie tylko wojewoda, lecz również premier. Mają one być wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Ustawa przewiduje, że polecenia mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu. Zadania nałożone w tym trybie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wsparcie dla firm
Zasadnicza część ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., uchwalonej przez Sejm 9 kwietnia, odnosi się do pomocy dla firm.
Przewidziano w niej, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.
Ustawa zakłada ponadto zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.
Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.
Jedną z najważniejszych senackich poprawek, które uzyskały w czwartek, 16 kwietnia poparcie niższej izby parlamentu, jest możliwość objęcia pomocą z tarczy antykryzysowej przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. Sejm poparł też zmianę przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu.

ŻRÓDŁO: WWW.SAMORZĄD.PAP