Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2020 roku.
Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, do 20 maja 2020 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.
Wniosek powinien zawierać:
1) pełną nazwę wnioskodawcy;
2) adres korespondencyjny;
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;
4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
5) wielkość wnioskowanej dotacji;
6) szczegółowy opis zadania;
7) termin i miejsce realizacji zadania;
8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania;
9) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr ……../2020 z dnia ………….. 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2020 roku. Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2020 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni;
2) przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim;
3) przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja;
4) wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty
i konserwację urządzeń melioracji wodnych;
5) wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów
i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja;
6) znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.
Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.
Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Więcej informacji na www.powiatwroclawski.pl