Nowelizacja ustawy dopuszcza możliwość uzyskania zaświadczenia w krótszym terminie, niż wynika to z zasad ogólnych. Organ będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal lub właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej własności lokalu.

Ustawa przewiduje też, że wojewoda będzie organem wyższego stopnia w sprawach, w których beneficjent przekształcenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa będzie kwestionował rozstrzygnięcia właściwego organu zawarte w decyzji ustalającej okres wnoszenia i wysokość opłaty za przekształcenie. Norma ta została skorelowana z przepisami obowiązującymi już od 2005 r. na gruncie przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na wniosek.

Z uwagi na to, że właścicielami gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi staną się nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, ustawodawca wprowadził dla nich wybór systemu płatności za przekształcenie – albo 20 opłat rocznych, albo wnoszenie opłaty przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.