PODSUMOWANIE  ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO – KWIECIEŃ 2021

 

 • Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda
  w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce
  – roboty podobne

– wykonano profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonano warstwy bitumiczne (podbudowa, w-wa wiążąca i ścieralna) w ciągu głównym oraz na zjazdach

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową
  w m. Wysoka, gmina Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
  (dokumentacja projektowa)

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej: złożono raport oddziaływania na środowisko, potrzebny do uzyskania decyzji środowiskowej, opracowano operat wodnoprawny i złożono  wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Zaopiniowano organizację ruchu docelowego. Trwa dopracowywanie i optymalizacja rozwiązań projektowych; pozyskanie zgód właścicieli działek na zajęcia czasowe, uzgodnienie połączenia z projektem firmy Arteria, II Aneks terminowy do 31.10.2021

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce

– wniosek złożony o dofinansowanie robót z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie został rozpatrzony pozytywnie

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID: Część I – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w m. Łukaszowice, gmina Siechnice,
  do skrzyżowania z droga wojewódzką W-395 (ul. Wrocławska) w m. Turów, gmina Żórawina

– Ogłoszono zamówienie w trybie podstawowym, przetarg został rozstrzygnięty, został wyłoniony Wykonawca- RDK Projekt

 • Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice – Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – Etap I

– trwa realizacja robót remontowych,

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

– przygotowanie dokumentów przetargowych na realizację Etapu budowy chodnika

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D, z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania
  z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka
  (dokumentacja projektowa)

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej

 • Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej regulację gospodarki wodno – ściekowej kanalizacji deszczowej w ciągu pasa drogi powiatowej – ul. Chłopskiej w rejonie działki nr 194/2 AM – 1, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie

– trwa realizacja prac projektowych

 • Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej
  nr 1453D w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka – zamówienie udzielane na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych”

– wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę

 • Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej

– 30 kwietnia Wykonawca robót zgłosił zakończenie robót na odcinku i wniósł o powołanie komisji odbiorowej

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa
  w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim

– zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przygotowano dokumenty przetargowe na roboty budowlane

 • Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica

– ogłoszono przetarg na roboty budowlane

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

– trwa dalsza realizacja zadania

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania
  na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

– trwa dalsza realizacja zadania: złożono wniosek do Ministra Infrastruktury o odstępstwa od przepisów technicznych, otrzymano część uzgodnień z Konserwatorem Zabytków

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina,
  Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
  (dokumentacja projektowa)

– trwa dalsza realizacja zadania: uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dokumentacja projektowa)

– trwa dalsza realizacja zadania

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D
  w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

– trwa realizacja zadania: uzgodniony został projekt sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie Grota Roweckiego oraz projekt stałej organizacji ruchu; oczekuje się na wydanie pozwolenia wodnoprawnego z PGW Wody Polskie (wniosek złożony w marcu); zadanie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) – znajduje się na liście rezerwowej

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

– prace pod względem technicznym zostały zakończone; uzyskano pozwolenie wodnoprawne; wykonawca złożył w Starostwie w dniu 19 kwietnia 2021 r. wniosek o wydanie decyzji zrid (oczekiwanie na decyzję trwa do 3 miesięcy)

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce, gm. Długołęka (zadanie realizowane w ramach programu Bezpieczna Droga przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego)

– zadanie zakończone; odbiór końcowy zadania odbył się 28 kwietnia 2021 r.

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w miejscowościach Długołęka-Kamień, ul. Wschodnia – Kamień, ul. Bursztynowa – Długołęka (zadanie realizowane w ramach programu Bezpieczna Droga przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego)

– trwały dalsze roboty budowlane (realizacja ciągu pieszo-rowerowego w całej konstrukcji
z nawierzchnią z masy mineralno-asfaltowej wraz ze zjazdami oraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego na długości 600 mb /w całym zakresie dla tego odcinka/); pozostał do realizacji zakres budowy ciągu pieszo-rowerowego wg projektu na długości 358 mb (+ zatoka autobusowa, kanalizacja deszczowa i przepięcie kabli energetycznych na nowe słupy energetyczne)

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowościach Brzezia Łąka – Pietrzykowice, gmina Długołęka (zadanie realizowane w ramach programu Bezpieczna Droga przez Gminę Długołęka w ramach zastępstwa inwestorskiego)

– dla zadania budowy chodnika w całym zakresie wykonano: ustawienie obrzeży, krawężników, rolek dla odwodnienia, budowę zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz ułożono nawierzchnię chodnika na długości 427,5 mb; do wykonania pozostała podbudowa i ułożenie nawierzchni
z kostki betonowej na długości około 280 m oraz budowa oświetlenia drogowego

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna, gm. Długołęka (zadanie realizowane w ramach programu Bezpieczna Droga przez Gminę Długołęka
  w ramach zastępstwa inwestorskiego)

– prace na etapie budowy kanalizacji deszczowej wstrzymano w grudniu 2020 r. – w bieżącym roku jeszcze ich nie wznowiono; wykonawca nadal oczekuje na zgodę od Tauronu na wyłączenia prądu w celu przebudowy słupa energetycznego, który jest w kolizji z inwestycją

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

– odebrano protokolarnie II etap robót – wyniesienie punktów geodezyjnych w terenie

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
  nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

– trwa dalsza realizacja zdania, trwa uzgadnianie projektów wykonawczych, złożono wniosek do  organu o wydanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

 • Opracowanie dokumentacji projektowanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku
  od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej, otrzymano decyzję wodnoprawną

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz
  z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica”

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej: przygotowano wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej, uzgadnianie włączenia drogi powiatowej nr 1922D w ulicę Usługową, drogę gminną

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz
  ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

– odebrano protokolarnie dokumentację projektową

 • Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku (dokumentacja projektowa; zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Siechnice przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– dalsza realizacja dokumentacji projektowej przez Gminę, złożono wniosek w organie o pozwolenie na budowę

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przezdrowicach (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Sobótka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– odebrano protokolarnie roboty budowlane

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim (zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” przez Gminę Sobótka jako inwestora zastępczego przy współfinansowaniu Powiatu i Gminy)

– w wyznaczonej dacie odbioru końcowego dla zadania wskazano błędy i usterki, wyznaczono kolejny termin odbioru na 12.05

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
  nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce

– wykonano pobocza z frezowiny i z kruszywa łamanego, wykonano warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca i ścieralna) w ciągu głównym oraz na zjazdach, wyniesiono organizację ruchu; 30 kwietnia Wykonawca zgłosił zakończenie robót na odcinku i wniósł o powołanie komisji odbiorowej

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
  nr  1930D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską
  do skrzyżowania  z ul. Krótką w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica.”

– podpisano umowę na wykonanie zadania z wybranym biurem projektowym

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica (Bezpieczna Droga)

– nadal trwa opracowanie dokumentacji projektowej

 • Budowa drogi powiatowej nr 1916D – ulicy Kiełczowskiej w Mirkowie, na odcinku
  od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka (Bezpieczna Droga)

– zadanie realizowane przez Gminę Długołęka w formie zastępstwa inwestorskiego w latach 2021 – 2022; gmina przygotowywała dokumenty do ogłoszenia przetargu (został ogłoszony
w maju – planowane otwarcie ofert 26 maja 2021 r.)

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika (Bezpieczna Droga)

– nadal trwa opracowanie dokumentacji projektowej

 • Przebudowa drogi powiatowej 2020D w zakresie budowy chodnika od ul. Chmielnej do
  ul. Słonecznej w m. Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie (Bezpieczna Droga)

– planowana realizacja przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie zastępstwa inwestorskiego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków (Bezpieczna Droga)

– przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych

 • Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) (Bezpieczna Droga)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego, na wysokości posesji nr 7-26 (dokumentacja projektowa) (Bezpieczna Droga)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego, Gmina wniosła
o przygotowanie porozumienia

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania (dokumentacja projektowa) (Bezpieczna Droga)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu (dokumentacja projektowa) (Bezpieczna Droga)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego, Gmina wniosła
o przygotowanie porozumienia

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz
  z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie (Bezpieczna Droga)

– realizacja przez Gminę Siechnice w formie zastępstwa inwestorskiego, Gmina wniosła
o przygotowanie porozumienia

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świątniki (Bezpieczna Droga)

– zadanie wybrane przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego do realizacji na terenie Gminy Sobótka w ramach programu „Bezpieczna droga”, Gmina realizuje dokumentację projektową

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jaksonów (Bezpieczna Droga)

– przygotowano dokumenty do przetargu, który został ogłoszony w maju (planowane otwarcie ofert – 27 maja 2021 r.)

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów (Bezpieczna Droga)

– zadanie realizowane będzie przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego; uzgadniano treść porozumienia o wspólnej realizacji, które zostanie podpisane w maju – gmina przygotowuje przetarg na wyłonienie wykonawcy

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej
  w miejscowości Węgry (Bezpieczna Droga)

– zadanie realizowane będzie przez Gminę Żórawina w formie zastępstwa inwestorskiego; uzgadniano treść porozumienia o wspólnej realizacji, które zostanie podpisane w maju – gmina przygotowuje przetarg na wyłonienie wykonawcy

 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 9 zadań:
 • Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od m. Biskupice Podgórne do wiaduktu nad autostradą A4
 • Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1926D – ul. Przedszkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Spacerową w m. Gajków, gmina Czernica
 • Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1918D – ul. Bursztynowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Diamentową do wysokości granicy działek nr 202/11 i nr 202/9 w m. Kamień, gmina Długołęka
 • Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku od miejscowości Tomice do miejscowości Piotrówek , gm. Jordanów Śląski
 • Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od skrzyżowania
  w m. Księginice Małe do granicy powiatu wrocławskiego, gm. Sobótka
 • Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1972D do początku miejscowości Wilczków, gm. Żórawina
 • Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1944D w miejscowości Bogusławice- przedłużenie ul. Pogodnej do końca działki nr 95/4, gmina Siechnice
 • Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D – w miejscowości Zacharzyce
  Kościuszki i ul. Zacharzycka do działki nr 90/5, gmina Siechnice
 • Zadanie 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice
  do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie

Przygotowanie dokumentów przetargowych przez poszczególnych pracowników Wydziału i Obwodów Drogowych

 • Przebudowa ul. Energetycznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1950D w m. Małuszów do nowo wybudowanej drogi przy Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja S.A. w m. Krzyżowice, w gm. Kobierzyce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Przygotowanie dokumentów przetargowych- OPZ, PFU, Informacja do przetargu, umowy, Tabela Elementów Rozliczeniowych itp.

 

 

 • Zadania realizowane w ramach funkcjonowania Obwodów Drogowych w Mirosławicach
  i Sulimowie.

 

Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gm. Żórawina, gm. Siechnice, gm. Czernica, gm. Długołęka

– przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy i podpisano umowę

Usługa zwalczania inwazyjnego chwastu barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) czy też barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) metodą mechaniczną oraz chemiczną, który rośnie w poboczu pasów drogowych dróg powiatowych

– przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy i podpisano umowę

Dostawa znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale
na 2 zadania

– przygotowano dokumenty do postępowania, przekazano do ZP i zamieszczono przetarg na stronie internetowej BIPu, otwarcie ofert nastąpiło w maju

Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część I

– zamieszczono przetarg na stronie internetowej BIPu na podstawie dokumentów opracowanych przez pracowników DT

Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania

– przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w formie przetargu, dokonano otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawiła się już w maju

 

W ramach realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg pracownicy Obwodów Drogowych zrealizowali między innymi następujące prace:

 

Obwód Drogowy w Mirosławicach:

 • Przebruki – nadzór nad robotami – w kwietniu wykonano przebruki łuków na drogach: 2000D w m. Piława, 2010D w m. Nowa Wieś Kącka, 2018D w m. Małkowice, 2022D w m. Smolec
 • zamiatanie jezdni dróg na terenach gmin Kobierzyce i Jordanów Śląski oraz w miejscowościach Pietrzykowice, Smolec, Cesarzowice, Rogów Sobócki, Garncarsko, Nasławice;
 • zruszenie nagromadzonego błota przy krawężniku w m. Pietrzykowice, Smolec;
 • uzupełnienie ubytków w jezdni masą na zimno w m. Wilczków, Sobótka, Pełczyce, Nowa Wieś Wrocławska, Garncarsko, Stróża, Małkowice, Zabrodzie, Cesarzowice;
 • pogłębianie rowu przydrożnego – droga 1990D Rogów Sobócki – Mirosławice;
 • poprawa oznakowania pionowego w m. Księginice Małe, Bielany Wrocławskie;
 • podniesienie krawężników w m. Pustków Wilczkowski;
 • uzupełnienie poboczy kruszywem w m. Cesarzowice;
 • wycinka drzew przy drodze 2016D
 • remonty masą na zimno – drogi 1960D (Wilczków), 2026D (Nowa Wieś Wrocławska), 1972D (Księginice), 2007D (Proszkowice), 1982D (Stary Zamek), m. Sobótka (2075D, 1994D, 1990D, 1986D)

 

Obwód Drogowy w Sulimowie:

 • remonty masą na zimno – drogi 1917D (Wilczyce), 1920D (Kiełczów – Brzezia Łąka), 1918D (Kiełczów – Długołęka), 1921D (Bielawa), 1919D (Piecowice – Bielawa), 1914D (Januszkowice), 1453D (Pruszowice – Domaszczyn), 1922D (Dobrzykowice – Kiełczówek), 1955D (Wysoka – Szukalice), 1956D (Galowice – Przecławice), 1972D (Żórawina), 1942D (Bratowice – Okrzeszyce – Rynakowice), 1933D (Kotowice – Groblice), 1939D (Radomierzyce), 1936D (Zacharzyce), 1930D (Chrząstawa), 1954D (Biestrzyków – Suchy Dwór), 1934D (Trestno, Mokry Dwór), 1371D (Pasikurowice – Godzieszowa), 1472D (Skała – Jaksonowice), 1909D (Tokary), 1341D (Długołęka – Łosice)
 • poprawianie znaków do pionu, odwracanie „śnieżynek”;
 • wymiana połamanych korytek – droga 1921D w m. Borowa;
 • wykonanie sond w nawierzchni – m. Gajków, m. Zacharzyce, m. Kamień;
 • uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym – drogi nr 1939D (Radomierzyce), 1972D (Żórawina), 1925D (m. Jeszkowice), 1930D (Chrząstawy);
 • prześwietlenie drzew, obcinanie odrostów przy drzewach, wycinka krzaków (ręczna), rębakowanie – gm. Żórawina;
 • mechaniczna wycinka krzaków, starych traw na szer. 3-4 m – droga 1956D Galowice-Jaksonów;
 • tymczasowe ustawienie znaków – droga 1917D Wilczyce;
 • ręczne zamiatanie jezdni, parkingów, zatok, skrzyżowań – gminy Siechnice i Czernica;
 • mechaniczne oczyszczanie jezdni (obustronnie przy chodnikach) – gminy Czernica i Długołęka;
 • wywóz piasku, ziemi po oczyszczeniu jezdni;
 • mechaniczne oczyszczanie chodników – gminy Żórawina, Długołęka, Czernica;
 • ręczne oczyszczanie studzienek, wpustów ulicznych – gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Żórawina;
 • uzupełnienie wiader w studzienkach;
 • wymiana połamanych płytek chodnikowych na nowe (40 x 40) – droga 1941D w m. Święta Katarzyna.